ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
1. หนังสือคำขอกู้สามัญ
2. หนังสือสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
3. หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ (ดอกเบี้ยร้อยละ 6.00  ต่อปี)
4. หนังสือยินยอมค้ำเกิน 4 สัญญา
5. หนังสือรับรองความโสด
6. หนังสือยินยอมคู่สมรส
7. ใบสมัครสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ สลก.ทบ. จำกัด (ปรับปรุง 1 พ.ค. 66)
8. หนังสือรับรองตนเองของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

9. หนังสือรับรองว่ามิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

10. หนังสือรับรองการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สลก.ทบ. จำกัด

11. หนังสือรับรองว่ามิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

     (สำหรับผู้กู้ที่อยู่นอกหน่วยสมาชิก)

12. ตารางผ่อนชำระเงินกู้สามัญ
13. หนังสือรับรองการพักชำระหนี้
14. หนังสือแสดงความยินยอม ตามพระราชบัญญัติ
      คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
15. หนังสือคำขอกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)

นโยบาย Cookies Policy