337386
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
เงินฝาก
ออมทรัพย์ 0.75
ออมทรัพย์สินทวี 1.25
ออมทรัพย์พิเศษ 1.55
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ (12เดือน) 1.60
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ (24เดือน) 1.65
เงินกู้
ฉุกเฉิน 6.00
สามัญและการค้ำประกันเงินกู้ 6.00
สามัญโดยใช้โฉนดที่ดินค้ำประกัน 4.65
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ปีที่ 1
3.00
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ปีที่ 2
3.50
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ปีที่ 3
4.00

 

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)

นโยบาย Cookies Policy