ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับของรางวัลจับสลากในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ประกาศ

         รายชื่อสมาชิกที่ได้รับของรางวัลจับสลากในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

          ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สลก.ทบ. จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

และภายหลังการประชุมได้มีการจับสลากรางวัล สำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็น
การคืนกำไรให้แก่สมาชิก จำนวน 97 รางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์ สลก.ทบ. จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อสมาชิก
ผู้ได้รับรางวัล ตามเอกสารที่แนบ

ดาวโหลดไฟล์ : download http://asscco.com/main/images/file/LUCK2567/LUCK08022567.pdf

เงื่อนไขการรับรางวัล : สมาชิกผู้ได้รับรางวัลนำบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน ติดต่อขอรับ

                                      ณ สำนักงานสหกรณ์ ชั้น 4 ในวันทำการ เวลา 0830 - 1530 

                                      ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 พฤษภาคม 2567 

                                      หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

                             สำหรับบัตรรางวัลเงินฝากต้องนำเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ในนามผู้ได้รับรางวัลเท่านั้น

หากไม่มีบัญชีเงินฝากดังกล่าวในวันที่ไปรับบัตรรางวัลให้นำบัตรประชาชนติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดบัญชี

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)

นโยบาย Cookies Policy