สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ขอความอนุเคราะห์สหกรณ์ในการประชาสัมพันธ์แค็ตตาล็อกสินค้าประมง

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ขอความอนุเคราะห์สหกรณ์ในการประชาสัมพันธ์แค็ตตาล็อกสินค้าประมง ตาม QR CODE เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และช่วยกระจายสินค้าประมงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค อันจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรชาวประมงให้สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรในระบบสหกรณ์และสำหรับผู้สนใจทั่วไป

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)

นโยบาย Cookies Policy