ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับของรางวัลจับสลากในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

   ประกาศ

         รายชื่อสมาชิกที่ได้รับของรางวัลจับสลากในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

          ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สลก.ทบ. จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

และภายหลังประชุมได้มีการจับสลากรางวัล (ไม่เข้าร่วมประชุมก็มีสิทธิ์ได้รับ) เพื่อเป็นการคืนกำไรให้แก่สมาชิก
จำนวน 99 รางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์ สลก.ทบ. จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัล ตามเอกสารที่แนบ

ดาวโหลดไฟล์ : download http://www.asscco.com/main/images/file/LACK/LUCK2566.pdf

 

เงื่อนไขการรับรางวัล : สมาชิกผู้ได้รับรางวัลนำบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน ติดต่อขอรับ

                                      ณ สำนักงานสหกรณ์ ชั้น 4 ในวันทำการ เวลา 0830 - 1530 

                                      ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 พฤษภาคม 2566 

                                      หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

                             สำหรับบัตรรางวัลเงินฝากต้องนำเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ในนามผู้ได้รับรางวัลเท่านั้น

หากไม่มีบัญชีเงินฝากดังกล่าวในวันที่ไปรับบัตรรางวัลให้นำบัตรประชาชนติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดบัญชี

 

 

 

 

 

 

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)

นโยบาย Cookies Policy